China, Zhejiang Hangzhou Bonsai Nursery 1993

China, Zhejiang, Hangzhou Bonsai Nursery 1993

My first visit to Zhejiang province in 1993 took me also to this bonsai nursery.